Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode http://www.verimeprirode.sk/ a jeho podstránkach.

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu http://www.verimeprirode.sk je Bc. Erik Pirháč – JANBIR, Vyšehradská 10, 851 06 Bratislava, IČO: 47048361, DIČ: 1042465336.

Kupujúcim (spotrebiteľom) sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou výživových doplnkov a kozmetických prípravkov vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.verimeprirode.sk. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

AKO OBJEDNAŤ TOVAR

Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu www.verimeprirode.sk. Produkt si môže objednať kliknutím na tlačítko znázorňujúce NÁKUPNÝ KOŠÍK pri konkrétnom produkte s textom OBJEDNAŤ.

V objednávke je potrebné vyplniť:

 • meno a priezvisko
 • ulicu a popisné číslo
 • mesto
 • PSČ
 • telefónne číslo
 • e-mail
 • spôsob platby (dobierka – v hotovosti pri prebratí tovaru, na účet – platba vopred pred prevzatím tovaru)

Objednávku je možné urobiť aj telefonicky na čísle 0903 711 334 prípadne zaslaním mailu na adresu objednavky@verimeprirode.sk v časti Kontakty, pričom je potrebné uviesť názov produktu, presný počet kusov, meno a priezvisko, ulicu a popisné číslo, mesto, PSČ, telefónne číslo, spôsob platby.

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.verimeprirode.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a plne s nimi súhlasí.

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 • druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
 • tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok
 • výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať od poštového doručovateľa alebo na pošte po doručení oznámenia o uložení zásielky do 14 kalendárnych dní od dňa doručenia oznámenia (v prípade nedoručenia oznámenia bude kupujúci osobne žiadať zásielku na svoje meno na prislúchajúcej pošte po 7 kalendárnych dňoch od dňa odoslania objednaného tovaru
 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci vykoná platbu za tovar pri prevzatí tovaru poštou na dobierku alebo vkladom na účet vopred pred prevzatím tovaru.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Fakturovaný bude objednaný tovar a expedičné náklady.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.verimeprirode.sk. Všetky ceny sú vrátane 20 % dane z pridanej hodnoty.  

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

SPÔSOB DOPRAVY

Objednávky vybavujeme do 24 hodín. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu poštou do 3 dní od potvrdenia objednávky.  V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, alebo sa aktuálne na sklade nenachádza, kupujúci bude upovedomený na tento fakt a môže sa rozhodnúť či na tovar počká, alebo objednávku stornuje.

Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách aj pri potvrdení objednávky.
Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje expedičné náklady vo výške:

 • 3,00 – EUR pri zaslaní cez Slovenskú poštu na dobierku. 

Pri preberaní zásielky (balíka) na pošte , žiadame tento pred prevzatím riadne prekontrolovať či nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia odporúčame zásielku neprevziať a následne nás o tejto skutočnosti informovať emailom na adresu info@verimeprirode.sk . V opačnom prípade, pri prevzatí poškodenej zásielky, nebudeme môcť uznať reklamáciu na prepravou poškodený tovar.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom a nepoužitom balení, v predaja schopnom stave. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.
 
REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pri preberaní zásielky (balíka) na pošte , žiadame tento pred prevzatím riadne prekontrolovať či nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia odporúčame zásielku neprevziať a následne nás o tejto skutočnosti informovať emailom. V opačnom prípade, pri prevzatí poškodenej zásielky, nebudeme môcť uznať reklamáciu na prepravou poškodený tovar.

Ďalej je kupujúci povinný si prekontrolovať tovar bezprostredne po jeho prevzatí či je v súlade s jeho objednávkou. Ak tovar nie je v súlade s objednávkou je kupujúci povinný o tom bezodkladne oboznámiť predávajúceho.

Záručná doba na tovar je viditeľne vyznačená na obale každého produktu. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. V prípade ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci a to do 30 dní od obdržania produktu. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru kupujúcim.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. Rovnako nie je predávajúci zodpovedný za poškodenie tovaru spôsobené prepravcom.

X